Stichting Kleinood

De Stichting Kleinood heeft ten doel:
Het verlenen van hulp aan gezinnen en personen in nood voor wat betreft huisvesting, handicap (lichamelijk, zintuiglijk en/of verstandelijk) en waar mogelijk scholing.
Voorwaarde is dat het gezin of persoon zelf de hulp niet kan bekostigen.
Het betreft personen of gezinnen in derdewereldlanden in Azië, Afrika, Midden- en Zuid Amerika en enkele voormalige Oostbloklanden.

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door investering en/of bemiddeling naar derden voor het verlenen van hulp in natura of aanvullende financiering. Aanvragen voor een bijdrage kunnen uitsluitend worden ingediend door medewerkers van de Stichting Amarant Groep. Daarnaast is één voorwaarde dat ter plaatse een contactpersoon aanwezig is die zich verwantwoordelijk voelt voor de realisatie van een initiatief en het afleggen van verantwoording.

Gegevens (ANBI-status):
1. Naam: Stichting Kleinood
2. Onze Stichting heeft de A.N.B.I.-status. RSIn-nummer: 819163181
3. Bankrekeningnr.: NL 44 RABO 0130 1658 91 EUR
3. Contact: Mevrouw Ellen van Gestel, secretaris
                Bredaseweg 375
                5037 LD Tilburg
                T: 013 - 465 28 01
                E: e.v.gestel@amarant.nl
4. Bestuur: Mevrouw J.A.M. (Ans) van Beerendonk, voorzitter
                Mevrouw H.M.W. (Ellen) van Gestel, secretaris
                De heer H. (Hans) Geerts, penningmeester
5. Beleidsplan: zie beleidsplan Stichting Kleinood
6. Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen beloning in welke vorm
    dan ook. Ten behoeve van de stichting gemaakte kosten kunnen worden
    gedeclareerd.
7. Doelstelling: Het verlenen van hulp aan gezinnen en personen in nood
    voor wat betreft huisvesting, handicap (verstandelijk, lichamelijk en/of
    zintuiglijk) en scholing.
    Het betreft gezinnen of personen in derdewereldlanden in Azië, Afrika,
    Midden- en Zuid-Amerika en enkele voormalige Oostbloklanden.
8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie recent jaarverslag
9. Financiële verantwoording: zie recent jaarverslag