Eerste opleiding wijkzorg SOEC erkend

Met de invoering van de nieuwe Wmo, Jeugdwet en Participatiewet in 2015 worden er andere eisen gesteld aan de competenties van medewerkers. Het is daarom belangrijk om medewerkers nu al te scholen, zodat zij tijdig de professionaliseringsslag kunnen maken. Een voorbeeld hiervan is de leergang medewerker 'Wijkzorg' van Amarant. Deze opleiding is erkend door de Stichting Opleidingserkenningen Care (SOEC)

De rode draad in deze opleiding is het belang van samenwerken in de wijk, burgerparticipatie en het nemen van regie. Bij de ontwikkeling van de opleiding is Amarant uitgegaan van het competentiegebouw in de gehandicaptenzorg, waarbinnen zij haar eigen prioriteiten en focuspunten heeft aangebracht. Dit is de eerste opleiding gericht op de 'nieuwe medewerker' die door het SOEC is erkend.

De leergang medewerker Wijkzorg is specifiek ontwikkeld voor senior, persoonlijk begeleiders en begeleiders die werkzaam zijn binnen de Wijkzorg. De leergang is opgebouwd uit vier modulen: anders organiseren, richting rendement, de wijk nemen en professional nieuwe stijl.

Module 1: Anders organiseren Aanleiding van deze functiegerichte leergang is het veranderende zorglandschap.V anuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaan we zorg anders organiseren. In deze module worden die veranderingen duidelijk gemaakt. Belangrijke begrippen die aan de orde komen zijn: het compensatiebeginsel, burgerparticipatie, eigen kracht van de burger, kantelen en omdenken, vraaggericht en resultaatgericht werken, kostenbewustzijn, (keten)samenwerking en civil society.

Module 2: Richting rendement Onze missie anno 2013 is: mee doen, zelf doen en kostenbewust. Dat betekent dat we een deels nieuwe richting inslaan. Door je netwerk in de wijk te vergroten, creëer je kansen voor de cliënt om te participeren als volwaardig burger. Je leert hierbij de participatieladder te gebruiken. Ook kijk je op welke manieren jouw cliënt als vrijwilliger een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Met een resultaatgerichte aanpak coach je cliënten naar meer zelfstandigheid. Je zorgt dat het formele en informele netwerk de cliënt en jou hierbij ondersteunen. En je laat zien op welke manieren je hebt gezorgd dat de cliënt minder zorg nodig heeft. We noemen dat maatschappelijk rendement.

Module 3: De wijk nemen Speerpunt van de leergang is het (samen)werken in de wijk. Dat is de kern van jouw functie. In de wijk kun je zorg op een laagdrempelige manier organiseren. Je werkt samen met een formeel netwerk van hulpverlening en professionals (ketensamenwerking). Daarnaast bouw je aan een informeel netwerk van familie, vrienden, buurtschappen en verenigingen. Je breidt je netwerk en dat van de cliënt op een proactieve manier uit. Het gaat niet vanzelf. Daar zet je netwerkstrategieën in. Je leert verder hoe je ondersteuning flexibel kunt inzetten: opschalen van zorg en afschalen (ontzorgen). Module 4: Professional nieuwe stijl

Als medewerker Wijkzorg ga je deels op een andere manier werken. Je verlegt je focus van werken met de cliënt naar de interactie van de cliënt met zijn omgeving. Je past je aan aan de veranderingen van de maatschappij en van de cliënt. De zorg aan cliënten blijft maatwerk. Jij pakt de regiefunctie: je verbindt en versterkt. Je wordt de regisseur binnen de ketensamenwerking. Je bouwt je netwerk uit en gaat actief met het bestaande netwerk aan de slag. Je organiseert, gaat direct erop af, je bent creatief in het bedenken van oplossingen. Want die creativiteit heb je hard nodig. Om meer te kunnen doen met minder financiële middelen. Om je werk op een geheel eigen en proactieve manier in te zetten. Om van je ideeën daadwerkelijk projecten te maken. Zodat je toegerust bent op alle ontwikkelingen die op je af kunnen komen. Voor meer informatie over deze opleiding kan contact worden opgenomen met Robert van Berkel, managerAmarant Academie.

Bron: Amarant Academie

<<Terug naar overzicht